Năm 2004, trường THPT Nguyễn Khuyến  được thành lập, tổ Địa – GDCD mới chính thức được thành lập. Lúc này số giáo viên của tổ có 6 người. Năm 2019, có 6 giáo viên với 2 giáo viên môn GDCD, 4 giáo viên môn Địa lí.. Tổ trưởng là thầy Nguyễn Ngọc Tuấn, cô Nguyễn Thị Thanh Hương làm tổ phó.