Tổ Hóa của trường THPT Nguyễn Khuyến - thuộc Sở GD và ĐT Bình Phước là một trong 11 tổ chuyên môn của trường.